FORGOT YOUR DETAILS?

Drogi i transport drogowy

Podstawowy układ drogowy Powiatu Włodawskiego stanowią drogi krajowe i wojewódzkie.

Przez powiat przebiegają 2 drogi krajowe o łącznej długości 38,6 km. Drogi krajowe stanowią 3,49 % wszystkich dróg publicznych  w Powiecie Włodawskim. Dla obsługi ruchu tranzytowego przez przejścia graniczne o znaczeniu międzyregionalnym najistotniejsze znaczenie ma droga  Nr 63 granica państwa -  Węgorzewo - Łomża - Siedlce - Łuków - Radzyń Podlaski - Wisznice - Sławatycze -   granica państwa przebiegająca przez północną  część powiatu, natomiast znaczenie regionalne obsługujące ruch tranzytowy posiada droga  Nr 82 Lublin - Włodawa - granica państwa.

Spośród 38,3 km (nawierzchni bitumicznej) dróg krajowych na terenie powiatu włodawskiego 46,7% wymaga wykonanie zabiegów utrzymaniowych w tym: 12,6% wymaga wykonania natychmiastowych zabiegów.
Uzupełnieniem dróg krajowych są drogi wojewódzkie o znaczeniu ponad regionalnym i regionalnym. Przez Powiat Włodawski przebiegają 4 drogi wojewódzkie o łącznej długości 165,5 km. Drogi wojewódzkie stanowią 14,95 % wszystkich dróg w powiecie.

 • Nr 812 Biała Podlaska - Chełm - Krasnystaw
 • Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Zosin  łącząca przejścia  graniczne  na  wschodniej  granicy  państwa
 • Nr 818 Przewłoka - Wyryki - Adampol
 • Nr 819 Parczew - Kołacze - Wola Uhruska

Na podstawie opracowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie "Oceny stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich na terenie woj. Lubelskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r." wynika, że 44,6% nawierzchni wymaga wzmocnień, a  36,7 % wyrównań nawierzchni. Są to zabiegi zalecane, które należy wykonać natychmiast oraz zaplanować do wykonania w ciągu najbliższych kilku lat.  Sieć dróg wojewódzkich w większości nie spełnia parametrów technicznych dotyczących minimalnej szerokości jezdni oraz nośności nawierzchni.

Drogi powiatowe obsługują cały ruch wewnątrzregionalny powiatu i stanowią 388 km,   w tym o nawierzchni twardej 275,8 km ( dane na 31 grudnia 2006 r.) Drogi powiatowe stanowią 35,04 % wszystkich dróg publicznych w powiecie. Stan techniczny dróg twardych  w zdecydowanej większości jest niezadowalający i zły i systematycznie ulega pogorszeniu. Drogi powiatowe w większości nie spełniają wymogów parametrów technicznych odpowiadających  ich klasom ( wymagana G  i Z ) w odniesieniu do szerokości w liniach rozgraniczających, a także nie posiadają minimalnej szerokości jezdni.

Ponadto szereg odcinków dróg posiada nawierzchnię o nie normatywnych parametrach technicznych tj. niezgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Występują również odcinki nie spełniające  wymaganej nośności. Około 80% dróg wymaga wzmocnień i wyrównań nawierzchni.

Na przestrzeni lat 1999 - 2006  przebudowano jedynie 12 km dróg powiatowych. Niedobór środków finansowych w stosunku do potrzeb powoduje narastanie zaległości w modernizacji infrastruktury oraz pogarsza dostępność części obszarów w regionie.

28,92 % ( 112,2 km ) dróg powiatowych stanowią drogi gruntowe. Doprowadzenie tych dróg do właściwych parametrów technicznych wymaga wykonania kompleksowych robót inwestycyjnych. Naciski społeczności lokalnej na ich budowę są ogromne bowiem drogi te decydują  często o łączności społeczności wiejskiej z regionem, a także o atrakcyjności bądź nieatrakcyjności, a więc o szansach lub barierach rozwoju wsi.

Drogi gminne to drogi lokalne stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Drogi gminne stanowią 46,52 % sieci wszystkich dróg publicznych w powiecie. Wg danych na dzień 30 czerwca 2007 r. zebranych z poszczególnych gmin powiatu ilość dróg gminnych wynosi 515,2 km, w tym o nawierzchni twardej 56,3 km co stanowi tylko 10,8%  całej długości sieci dróg gminnych. Pozostałe drogi posiadają nawierzchnie gruntowe, co w okresie zarówno zimowym jak i w trakcie intensywnych opadów stwarza  określone trudności związane z przejazdem. Należy domniemywać, że  większość dróg gminnych o nawierzchni twardej posiada nawierzchnię w stanie niezadowalającym lub złym. Ponadto drogi te na wielu odcinkach posiadają nawierzchnię o nie normatywnych parametrach  technicznych wymagając przebudowy.

Lp.

Kategoria drogi

Ogółem

[km]

w tym drogi o nawierzchni

twardej
[km]

gruntowej
[km]

1

2

3

4

5

1

Drogi krajowe

38,6

38,6

-

2

Drogi wojewódzkie

165,5

165,5

-

3

Drogi powiatowe

388,0

275,8

112,2

4

Drogi gminne

515,2

56,3

458,9

Ogółem :

1.107,3

536,2

571,1

Tabela Nr 1. Długość dróg publicznych na obszarze Powiatu Włodawskiego

Lp.

Kategoria drogi

Ogółem

[km]

w tym drogi o nawierzchni

twardej
[km]

gruntowej
[km]

1

2

3

4

5

1

Hanna

63,9

47,5

16,4

2

Hańsk

49,3

38,1

11,2

3

Stary Brus

39,4

30,8

8,6

4

Urszulin

70,9

58,3

12,6

5

Włodawa

60,2

32,0

28,2

6

Włodawa - miasto

7,1

5,7

1,4

7

Wola Uhruska

27,7

21,7

6,0

8

Wyryki

69,5

41,7

27,8

Ogółem :

 388,0

275,8

112,2

Tabela Nr 2. Długość dróg powiatowych w podziale na poszczególne gminy.

Lp.

Kategoria drogi

Ogółem

[km]

w tym  drogi o nawierzchni

twardej
[km]

gruntowej
[km]

1

2

3

4

5

1

Hanna

176,1

6,9

169,2

2

Hańsk

74,8

7,4

67,4

3

Stary Brus

28,3

-

28,3

4

Urszulin

58,2

1,0

57,2

5

Włodawa

66,5

4,9

61,6

6

Włodawa - miasto

37,3

27,3

10,0

7

Wola Uhruska

52,5

6,2

46,3

8

Wyryki

21,5

2,6

18,9

Ogółem :

515,2

56,3

458,9

Tabela Nr 3 Długość dróg gminnych w podziale na poszczególne gminy.

 

Procentowy udział dróg  w poszczególnych kategoriach w powiecie włodawskim przedstawia się następująco:

 • drogi krajowe - 3,49 %
 • drogi wojewódzkie - 14,95 %
 • drogi powiatowe - 35,04 %
 • drogi gminne - 46,53 %

Procentowy udział dróg twardych w poszczególnych kategoriach w powiecie włodawskim przedstawia się następująco:

 • drogi krajowe - 7,20 %
 • drogi wojewódzkie - 30,86 %
 • drogi powiatowe - 51,44 %
 • drogi gminne - 10,50 %

Analizując sieć dróg publicznych w powiecie włodawskim zauważyć nietrudno, że 51,57 % sieci dróg stanowią drogi gruntowe. Szczególnie istotna jest więc stopniowa likwidacja dróg gruntowych, przynajmniej tak, aby wszystkie miejscowości gminne były połączone drogami  o nawierzchni twardej.

Wskaźnik gęstości dróg publicznych w powiecie włodawskim wynosi  88,16 km/100 km2 , w tym:

 • drogi krajowe - 3,07 km/100 km2
 • drogi wojewódzkie - 13,18 km/100 km2
 • drogi powiatowe - 30,89 km/100 km2
 • drogi gminne - 41,02 km/100 km2

Z analizy wskaźników wynika, że gęstość sieci w powiecie włodawskim jest wyraźnie niższa od gęstości sieci w województwie lubelskim (107,3 km/100 km2 ) *1.

Wskaźnik gęstości dróg publicznych twardych w powiecie włodawskim wynosi 42,69 km/100 km2 , w tym:

 • drogi krajowe - 3,07 km/100 km2
 • drogi wojewódzkie - 13,18 km/100 km2
 • drogi powiatowe - 21,96 km/100 km2
 • drogi gminne - 4,48 km/100 km2

Z analizy wskaźników wynika, że gęstość sieci dróg twardych w powiecie włodawskim jest zdecydowanie niższa od gęstości sieci w województwie lubelskim (71,2 km/100 km2 ) *1.

Na terenie Powiatu Włodawskiego znajduje się 13 obiektów mostowych usytuowanych na drogach powiatowych. W oparciu o przeprowadzone w 2006 roku przeglądy szczegółowe obiektów  mostowych należy stwierdzić, że 3 mosty wymagają kompleksowego remontu, pozostałe znajdują się w średnim stanie technicznym.

1. Dane  - zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020
Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych województwa lubelskiego w 2005 roku wynosił 5966 poj/dobę  ( kraj 8244 ) i był większy     o 14% w porównaniu z rokiem 2000 ( kraj 18% ). *2.

Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich województwa lubelskiego w 2005 roku wynosił 2322 poj/dobę i był większy o 20 % w porównaniu z rokiem 2000.
W powiecie włodawskim średni dobowy ruch na zamiejskiej sieci dróg powiatowych w 2005 roku wynosił 786 poj/dobe i był większy o 15% w porównaniu z rokiem 2000.

2. Generalny Pomiar ruchu 2005. Synteza wyników.  Biuro Projektowo-Badawcze
Sp. z o .o Transprojekt - Warszawa

TOP