FORGOT YOUR DETAILS?

Gmina Włodawa

Dowiedz się o ciekawych miejscach w okolicy oraz historii gminy

Położona jest nad malowniczą rzeką Bug.

Urząd Gminy we Włodawie
22-200 Włodawa, Al. Jana Pawła II 22
tel./fax (0-82) 572-12-34, tel. 572-12-35
e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
www.gmina-wlodawa.pl
Wójt: Tadeusz Sawicki, tel. (0-82) 572-12-34

Powierzchnia gminy Włodawa wynosi 244 km2, a liczba mieszkańców - 6 400 osób. Gmina posiada dobrą sieć dróg, a od Lublina dzieli ją 90 km. Jest gminą rolniczą, choć w jej gospodarce znaczącą rolę odgrywa turystyka, czemu sprzyja położenie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Gmina oferuje działki budowlane oraz obiekty do zagospodarowania, m.in. 10 ha uzbrojonego terenu, w tym 3 ha pod dachem w sąsiedztwie linii kolejowej Włodawa - Chełm, tuż przy granicy z Białorusią.
Oferta inwestycyjna Gminy Włodawa

Gmina Włodawa zajmuje powierzchnię 24 375 ha, co stanowi 19,4% powierzchni powiatu włocławskiego oraz 1% pow. województwa lubelskiego. Położona jest w północno - wschodniej części województwa lubelskiego i stanowi północno-wschodni fragment powiatu włodawskiego. Od północy graniczy z gminą Hanna, od zachodu z gminą Wyryki i Hańsk. Południową granicę stanowi gmina Wola Uhruskka. Wschodnią granicę Gminy wyznacza natomiast granica państwa z Białorusią i Ukrainą.

Według podziału fizyczno -geograficznego (Wilgat, Chałubińska 1954) obszar miasta i Gminy znajduje się w obrębie dwóch jednostek Polesia Lubelskiego: Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego i Garbu Włodawskiego. Garb Włodawski dzieli obszar Polesia na część północną łagodnie opadającą ku północy i część południową wybitnie równinną i płaską. Ta część Polesia ma sieć rzeczną, która wykazuje wyraźną zależność od rzeźby terenu i budowy geologicznej. Włodawa dzieli obszar Gminy na część południową i północną, a na wschodzie dolina Bugu stanowi oddzielny, wyróżniający się element morfologiczny.

Według podziału przyrodniczo - leśnego gmina znajduje się w IV Krainie Mazowiecko - Podlaskiej, w 6 Dzielnicy Polesia Lubelskiego. Gmina Włodawa położona jest 95 km od Lublina, 45 km od Chełma, 75 km od Białej Podlaskiej.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA

W ubiegłych latach na terenie gminy funkcjonowało 9 Szkół Podstawowych w miejscowościach: Krasówka, Sobibór, Okuninka, Żłobek, Suszno Orchówek, Żuków, Korolówka, Różanka. Obecnie czynnie funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie.

Stan techniczny bazy dla oświaty i szkolnictwa nie jest zadawalający. Stałej modernizacji i dosprzętowienia wymagają budynki szkolne i przyległe tereny sportowe wszystkich szkół podstawowych. Natomiast gimnazjum gminne mieści się w salach dzierżawionych od Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie. Gimnazjum wydzierżawia również halę sportową i stołówkę.

Łącznie w szkołach podstawowych razem z oddziałami zerówki uczy się 434 dzieci. W gimnazjum uczy się 328 uczniów. Grono pedagogiczne szkół w gminie liczy 88 osób. W każdej szkole (również przy zewnętrznym wsparciu finansowym) organizowane są różne konkursy poszerzające wiedzę wychowanków.

INFRASTRUKTURA SANITARNA

Stopień zwodociągowania gminy wynosi 97,6% - łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w gminie Włodawa wynosi 89,2 km. Obecnie z sieci wodociągowej korzysta 5 451 mieszkańców gminy.

Do miejscowości zwodociągowanych na terenie gminy Włodawa należą: Orchówek, Różanka. Suszno, Okuninka, Szuminka. Korolówka Osada, Sobibór, Kol. Korolówka, Korolówka Wieś, Stawki, Żuków, Krasówka. Wsie nie posiadające wodociągu to: Luta, Wołczyny, Żłobek. Mieszkańcy gminy Włodawa są zaopatrywani w wodę ze studni kopalnych i wodociągów grupowych. Stacje wodociągowe są zlokalizowane w następujących miejscowościach: Krasówka, Korolówka Osada, Korolówka Wieś, Różanka, Okuninka, Sobibór Wieś, Stacja Sobibór.

Wsie Suszno i Szuminka obsługuje miejska stacja wodociągowa. W Orchówku przy NZPS Polesie" znajduje się przemysłowe ujęcie wody.

  • Korolówka Osada - przepustowość - 200 m3/
  • Sobibór - przpustowośc-20 m3/d
  • Różanka - przepustowość - 234m3/d
  • Orchówek - przepustowość - 1460 m3/d

Na terenie gminy znajdują się dwa znaczące przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Metalowe WISBERG" Sp. z o. o. i NZPS POLESIE". Są to przedsiębiorstwa, które mają największą liczbę pracowników na terenie gminy. Należy zauważyć, że są to przedsiębiorstwa produkcyjne. W strukturze branżowej dominują jednak podmioty gospodarcze związane z handlem, usługami i gastronomią. Ma to związek z rozwiniętą turystyką na terenie gminy.

KOMUNIKACJA

Na terenie gminy Włodawa znajdują się drogi zarządzane przez trzech administratorów. Są to drogi powiatowe, drogi wojewódzkie i drogi gminne

TOP