FORGOT YOUR DETAILS?

Gmina Wola Uhruska

Dowiedz się o ciekawych miejscach w okolicy oraz historii gminy

Położona jest nad malowniczą rzeką Bug.

Urząd Gminy w Woli Uhruskiej
22-230 Wola Uhruska, ul. Parkowa 5
tel. (0-82) 591-50-46, tel./fax (0-82) 591-50-03,
e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl
www.mors.opus.helm.pl/wolauhruska
Wójt: Jan Łukasik, tel. (0-82) 591-50-45

Gmina Wola Uhruska leży we wschodniej części powiatu włodawskiego, wzdłuż rzeki Bug, będącej zarazem granicą państwa. Obszar gminy to 151 km2, a liczba mieszkańców wynosi 4700 osób. Gmina ma charakter rolniczy. Nadbużańskie położenie i zajmujące blisko połowę gminy lasy sprzyjają rozwojowi turystyki, która jest wiodącym kierunkiem rozwoju gminy. Potencjalnym inwestorom gmina oferuje obiekty i tereny do zagospodarowania.

Gmina Wola Uhruska położona jest we wschodniej części krainy fizyczno-geograficznej zwanej Polesiem Lubelskim. Północna jej część ma charakter rozległej równiny z licznymi bagnami, torfowiskami i jeziorami. Zaliczana jest do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część centralną gminy stanowi wysunięty cypel Pagórów Chełmskich tzw. Łuk Uhruski, Jest to wyniesiony na około 50 metrów ponad otaczające równiny pagór urywający się stromą krawędzią nad doliną rzeki Bug. Ta część gminy ma charakter wyżynny. Południowe krańce gminy zajmują równiny zaliczane do regionu Obniżenia Dubienki. Przez teren gminy przepływa, będąca jednocześnie granicą państwową z Ukrainą, nieuregulowana z wieloma zakolami rzeka Bugijej starorzecza tzw. "bużyska". Występują także trzy śródleśne jeziora: Brudno, Brudzieniec i Płotycze. Zarówno jeziora jak i przyległe do nich tereny objęta są ochroną prawną w formie rezerwatów przyrody.

W roku 1996 gmina została zakwalifikowana do grona 20 gmin z terenu Polski do programu Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej finansowanego ze środków Unii Europejskiej -PHARE. Działania władz gminy zostały również docenione przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Organizacja ta finansuje program Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego (LGPP), w którym Wola Uhruska uczestniczy, obok 47 innych gmin takich jak Warszawa Centrum, Poznań czy Sopot. Celem tego programu jest upowszechnianie w Polsce modelu samorządu, który efektywnie realizuje priorytety społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego programu będą stanowić źródło innowacyjnych zastosowań z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, usług komunalnych, współpracy ze społecznością lokalną, które zostaną rozpowszechnione wśród 2500 polskich gmin. Zakres współpracy gminy z LGPP obejmuje m.in. opracowanie "Programu rozwoju gospodarczego gminy w oparciu o wykorzystanie walorów rekreacyjno-turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego". Wniosek o opracowanie takiego programu złożony został przez władze gminy do finansowanego ze środków PHARE programu współpracy trans granicznej CREDO.

GOSPODARKA

Podstawową formą gospodarki gminy jest rolnictwo. Na blisko połowie powierzchni funkcjonuje 640 gospodarstw o przeciętnej wielkości 9 ha. Pod uprawami znajduje się jednak niewiele więcej ponad czwartą część obszaru gminy, przy czym gleby są tu słabej jakości, żytnio-ziemniaczne (IV,V,VI klasa), stąd też pod te kultury przeznacza się znaczną część areału. Pod uprawami przemysłowymi i pod pszenicą znajduje się tylko znikoma ilość hektarów. W Uhrusku na powierzchni około 500 ha działa Rolniczy Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Lublinie.

Gmina ma charakter zdecydowanie rolniczy. Istniejące zakłady przemysłowe to: Huta Szkła "Glaskop", Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Spółka z o.o. powstałe na bazie Spółdzielni Usług., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PREBUD" Spółka z o.o., "WOLBET" wytwarzające kostkę brukową, kilka prywatnych tartaków oraz ponad 100 podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem, produkcją oraz usługami wszelkiego typu.

Inwestycje zakończone:

 • oczyszczalnia ścieków wraz z 1 5 km sieci kanalizacyjnej,
 • budowa budynku Urzędu Gminy,
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej,
 • wodociągi w trzech wsiach z hydroforniami,
 • unowocześnienie centrali telefonicznej i kompleksowe stelefonizowanie wsi Wola Uhruska,
 • modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej,
 • wyposażenie szkół w Uhrusku i Macosznie w przyobiektowe oczyszczalnie ścieków,

Inwestycje zakończone:

 • budowa gimnazjum w Woli Uhruskiej,
 • budowa wysypiska śmieci i zorganizowanie systemu wywozu, segregacji i wykorzystania odpadów stałych,
 • dokończenie kompleksowej telefonizacji gminy,
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
 • modernizacja systemu ogrzewania (olejowe) wszystkich obiektów użyteczności publicznej, w perspektywie gazyfikacja gminy.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina Wola Uhruska, dysponując wspominanymi obiektami oraz walorami  geograficznymi, przyrodniczymi i potencjałem ludzkim poszukuje:

I. Współorganizatora, zainteresowanego utworzeniem "Zielonej Szkoły"

Gmina Wola Uhruska, dysponując wspominanymi obiektami oraz walorami  geograficznymi, przyrodniczymi i potencjałem ludzkim poszukuje:

II. Inwestorów krajowych lub zagranicznych zainteresowanych:

 • budową osiedla turystycznego, hotelu, pensjonatu itp.
 • budownictwem w zakresie turystyki i wypoczynku (np. dom spokojnej starości)
 • obróbką drewna
 • szwalnictwem lub przemysłem lekkim (bez zagrożeń dla środowiska naturalnego) budowy ekologicznej stacji paliw
 • hala produkcyjna - oszklona [typ TBK-6000 (DDR)] pow. zabudowy 1340 m2 (54x24x6), kubatura 10100 m3 wyposażonej w inst. elektryczną, wodno- kanalizacyjną i co
 • hala magazynowa - typ C-1 5 krytej blachą, pow. zabudowy 81 5 m2 (54x1 5x4,8), kubatura 4800 m3 wyposażonej w inst. elektryczną - obiekty te położone są przy stacji paliw na ogrodzonym placu o pow. około 50 tys. m2 z czego około 20 tys. m2 jest utwardzona.
 • hale magazynowe zlokalizowane przy dworcu PKP Warunki sprzyjające inwestowaniu:
 • dobre połączenia drogowe (z Chełmem -32 km, Włodawą -32 km , z Lublinem -100 km, z Warszawą -268 km);
 • ułatwione możliwości wymiany handlowej ze wschodem - dobre połączenia z przejściami granicznymi (w Dorohusku z Ukrainą - 25 km, w Sławatyczach z Białorusią - 60 km);
 • połączenie kolejowe z Włodawą oraz poprzez Chełm z całym krajem i zagranicą;
 • duży potencjał kadrowy - młode kształcące się społeczeństwo;
 • możliwość pozyskiwania tanich kredytów z EFRWP i Urzędu Pracy, a także zatrudnienie na korzystnych warunkach poprzez Urząd Pracy;
 • sprzyjające inwestowaniu władze.

AGROTURYSTYKA

Istniejące warunki klimatyczne, duża lesistość oraz rodzaj ziem i ukształtowanie terenu wytworzyły w tych okolicach specyficzny mikroklimat sprzyjający zdrowemu wypoczynkowi.

Gmina Wola Uhruska ma znakomite warunki do upra­wiania turystyki, zarówno poby­towej jak też kwalifikowanej. Stwarza je przede wszystkim środowisko przyrodnicze, a więc bliskość wody i lasu, oraz urozmaicony krajobraz łączący cechy wyżynne z terenem płaskim, nizinnym, czy też wręcz bagiennym.

TOP