FORGOT YOUR DETAILS?

Potencjał przyrodniczy powiatu

Gminy powiatu cechują się bardzo wysoką lesistością.

Lasy to największe bogactwo obszaru zarówno w aspekcie gospodarczym jak i przyrodniczym. Najniższą lesistość (Włodawa - miasto, Hanna, Urszulin) określają wska?niki znacznie przekraczające średnią wojewódzka (22%) (poza ośrodkiem miejskim), co jest swoistością omawianego rejonu. Należy podkreślić, że udział lasów w strukturze użytkowania gruntów w ostatnich latach systematycznie wzrastał, do czego przyczynia się ekonomizacja produkcji rolniczej.

Należy wspomnieć o korzystnych warunkach klimatu lokalnego i wysokiej jakości wodach podziemnych poziomu górnokredowego. Walorem szczególnym są jeziora; naturalne zbiorniki wodne udostępnione do wykorzystania turystycznego i rekreacyjno - wypoczynkowego (jezioro Białe, Czarne Włodawskie, Glinki, Sumin i wiele innych) - to trwały potencjał środowiskowy. Specyficznym walorem, bowiem ich penetracja wymaga wiedzy i nawyku "podróżowania" do terenów dzikich, są utworzone obiekty chronione (park narodowy, rezerwaty przyrody). W skali powiatu największym łącznym potencjałem przyrodniczym cechują się gminy Włodawa i Wola Uhruska. Wspomniane atrybuty rozwojowe, podkreślone przez jakość i ilość różnorodnych zasobów wskazują, że znajdują się tu naturalne warunki do rozwoju leśnictwa, wypoczynku, turystyki kwalifikowanej, ochrony środowiska. Ciągle niewykorzystywanym walorem jest Bug, jedna z niewielu naturalnych rzek europejskich. Poza turystyką przedsiębiorczość funkcjonuje i rozwija się w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Liczbę podmiotów gospodarczych w poszczególnych działach gospodarki ilustruje tabela obok.

TOP