FORGOT YOUR DETAILS?

Przyroda Polesia Zachodniego

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1983 roku. Łączy on ze sobą zespół obszarów chronionych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie, Poleskiego Parku Krajobrazowego z Sobiborskim Parkiem Krajobrazowym. Położony jest na terenie gmin Urszulin, Cyców, Stary Brus, Hańsk, Wyryki, Włodawa, Wola Uhruska i Włodawa Miasto w powiecie włodawskim oraz gminie Sosnowica w powiecie parczewskim. W swych granicach zawiera rozległy kompleks torfowisk i bagien, lasów z rzadkimi gatunkami flory i fauny. Występują tu liczne jeziora o różnorodnej trofii (od oligotroficznych do zeutrofizowanych).

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w centralnej części projektowanego rezerwatu biosfery "Polesie Zachodnie". Znajduje się tu również znaczna część ostoi przyrody CORINE "Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie", na które składają się ostoje cząstkowe: "Zespół stawów w Sosnowicy", "Przełom rzeki Włodawki", "Jezioro Uściwierz i okolice". Na terenie obszaru znajduje się jeden rezerwat przyrody "Torfowisko przy Jeziorze Czarnym" oraz kilka rezerwatów projektowanych: "Uroczysko Ostrówek", "Ciesacin", "Uroczysko Uściwierskie", "Torfowisko Dubeczyńskie", "Dolina Włodawki".

Osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe Polesia Zachodniego zadecydowały o utworzeniu w jego granicach wielu różnorodnych typów obszarów chronionych:

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy został utworzony 10 kwietnia 1990 roku. Do najcenniejszych elementów środowiska biotycznego Parku należą: tereny podmokłe; niskie, przejściowe i wysokie torfowiska oraz bagna i wody; osobliwością przyrodniczą na skalę europejską jest występowanie150 gatunków roślin borealnych, 25 strefy atlantyckiej, 43 strefy wschodnio - kontynentalnej i 39 gatunków strefy południowej. Największą osobliwością żyjącej na terenie Parku fauny jest żółw błotny oraz 150 gatunków ptaków, wśród których na szczególną uwagę zasługują: wodniczka, gęś gęgawa, sowa błotna, batalion, cietrzew, czapla, orzeł bielik, orzeł przedni i kormoran czarny.

Poleski Park Narodowy chroni najcenniejsze walory przyrodnicze i krajobrazowe Pojezierza Łeczyńsko - Włodawskiego, a w szczególności obszary nawiązujące florystycznie do tundry i lasotundry. Zachowane są tu naturalne krajobrazy torfowiskowe, bagniste łąki, podmokłe lasy.

Osobliwością tego terenu jest występowanie wielu rzadkich i interesujących gatunków roślin. Tu znalazły ostoję przybyłe podczas epoki lodowej niewielkie krzewy: brzoza niska, wierzba lapońska i borówkolistna,. Do reliktów polodowcowych zalicza się także: turzyca strunowa i bagienna, lepnica litewska, kosaciec syberyjski, gnidosz królewski, bagnica torfowa oraz rosiczka długolistna. Ta ostatnia należy do 8 mięsożernych roślin (3 rosiczki, 3 pływacze, aldrowanda pęcherzykowata i tłustosz pospolity) występujących w Poleskim Parku Narodowym. Równie bogata jest fauna tego obszaru. W wodach Parku żyje 5 gatunków chronionych ryb: koza, piskorz, słonecznia, różanka oraz jedna z najrzadszych w kraju - strzebla przekopowa. Z występujących tutaj 6 gatunków gadów, obok żmii zygzakowatej na wyjątkową uwagę zasługuje reliktowy i uznawany za najbardziej zagrożonego gada w Polsce żółw błotny. Jego ostoja w Poleskim Parku Narodowym i Sobiborskim Parku Krajobrazowych należy do największych w kraju. Na jeziorach, podmokłych moczarach i torfowiskach obserwować można blisko dwie?cie gatunków ptaków, z których 146 uznano za lęgowe. Należy z nich wymienić: sowę błotną, kulika wielkiego, błotniaka stawowego oraz żurawia, który widnieje w herbie Poleskiego Parku Narodowego.

Jednak prawdziwym rarytasem ornitologicznym jest niewielka rozmiarami wodniczka - gatunek zagrożony wyginięciem w skali globalnej. Poza blotniakiem stawowym i łąkowym, częstymi gośćmi na tym obszarze są: bielik, orlik krzykliwy, puchacz oraz bocian czarny. Podglądanie awifauny ułatwiają turystom-przyrodnikom wieże widokowe i schrony obserwacyjne. Aby umożliwić dotarcie do najcenniejszych przyrodniczo miejsc przez niedostępne torfowiska, przygotowane zostały specjalne drewniane kładki i pomosty.

Poleski Park Narodowy w europejskiej sieci Natura 2000

W ramach podpisanego Traktatu Akcesyjnego Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wniesienia wkładu w ochronę europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Funkcjonowanie w Polsce europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 jest zatem obowiązkiem, z jakiego Polska będzie rozliczana przez Komisję Europejską. Jednak sieć NATURA 2000 to nie tylko smutny obowiązek, ale i spore korzyści. Oprócz oczywistego wzmocnienia istniejącego systemu ochrony przyrody w Polsce (NATURA 2000 jest nadrzędną formą ochrony przyrody), daje ona możliwość włączenia w system ochrony obszarów do tej pory nie chronionych, a jakże cennych. Natura 2000 pozwala również na pozyskiwanie, przez gospodarujących na terenach włączonych do sieci, funduszy (rekompensat) wyższych w porównaniu z otaczającymi obszarami. Przystępując do programów rolnośrodowiskowych na obszarze "naturowym" otrzymuje się dopłaty wyższe o 20%.

Poleski Park Narodowy należy do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, zarówno jako ostoja siedliskowa (SOO), jak i ostoja ptasia (OSO).

Poleski Park Krajobrazowy

Poleski Park Krajobrazowy o walorach zbliżonych do Poleskiego Parku Narodowego, który wobec niego pełni rolę osłonową.

Powierzchnia Parku 5113 ha, otuliny 16954, utworzony w 1983 roku na terenie gmin: Urszulin, Sosnowiec, Stary Brus. PPK tworza cztery enklawy rozmieszczone wokól Poleskiego Parku Narodowego. Krajobraz Parku to mozaika pól, lak, torfowisk, wód i lasów. Teren jest na ogól równinny z charakterystycznymi lagodnymi zaglebieniami zajetymi przez torfowiska lub trudno dostepne Skrzyp bagienny na "splawach" jeziora. Obszar Parku obfituje w ekosystemy wodne fok. 15% powierzchni). Znajduje sie tu kompleks tzw. stawów bruskich Lepnica litewska oraz dawne Jezioro Wytyckie, obecnie zbiornik retencyjny. Wypietrzenie kredowe w poludniowej enklawie - Guz Woli Wereszczynskiej - stanowi urozmaicenie tego równinnego krajobrazu. Osobliwoscia florystyczna Parku jest duze nagromadzenie roslin strefy atlantyckiej. Bardzo bogaty jest równiez swiat zwierzat - szczególnie awifauna. W Parku znajduje sie jeden projektowany rezerwat przyrody zarastajace jeziorko Kahiza.

Sobiborski Park Krajobrazowy

Sobiborski Park Krajobrazowy - obejmuje rozległe równiny akumulacji wodno - lodowcowej, rzecznej i jeziornej pokryte lasami z licznymi jeziorami śródlądowymi, bagnami i torfowiskami, na których występuje duża liczba gatunków roślin rzadkich, zróżnicowanie siedliskowe lasów i osobliwość faunistyczna - żółw błotny. Na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego utworzono dotychczas 6 rezerwatów.

Na terenie gminy Włodawa znajduje się Sobiborski Park Krajobrazowy. Park ten, o powierzchni ponad 11 tys. ha, chroni najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich, od suchych borów sosnowych na piaszczystych równinach po bory bagienne z licznymi torfowiskami i 7 śródleśnymi jeziorami z reliktową roślinnością bagienną. Na terenie parku utworzono 6 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 1.671 ha.

Pierwszy z nich, rezerwat "Brudzieniec", obejmuje ochroną śródleśne jeziora wraz z otaczającymi je torfowiskami i olsami. Tu na dobre zadomowiły się sprowadzone wcze?niej bobry. Rezerwat "Jezioro Orchowe" utworzony został dla ochrony śródleśnego jeziora oraz sąsiadujących z nim torfowisk. Występuje w nim ponad 20 gatunków roślin rzadkich i chronionych, m.in. wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, lepnica litewska, 3 gatunki rosiczek, przygiełka biała. W miejscu gniazdowania dużej kolonii czapli siwej powstał rezerwat "Małoziemce". Gnieździ się tu około 50 par tych ptaków. Spotyka się drzewa, na których jest kilkanaście ich gniazd. Mimo że czaple gnieżdżą się w pobliżu jeziora, większość pokarmu zdobywają w Bugu. Rezerwat "Magazyn" jest rozległym bagnem z bogatą roślinnością torfowiskową. Kępy wysokich turzyc i grupy uschniętych drzew stojących w wodzie tworzą wspaniały krajobraz. Na tym dzikim i niedostępnym dla człowieka terenie gnieżdżą się żuraw i rzadko występujący bocian czarny.

Pierwszy z nich, rezerwat "Brudzieniec", obejmuje ochroną śródleśne jeziora wraz z otaczającymi je torfowiskami i olsami. Tu na dobre zadomowiły się sprowadzone wcze?niej bobry. Rezerwat "Jezioro Orchowe" utworzony został dla ochrony śródleśnego jeziora oraz sąsiadujących z nim torfowisk. Występuje w nim ponad 20 gatunków roślin rzadkich i chronionych, m.in. wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, lepnica litewska, 3 gatunki rosiczek, przygiełka biała. W miejscu gniazdowania dużej kolonii czapli siwej powstał rezerwat "Małoziemce". Gnieździ się tu około 50 par tych ptaków. Spotyka się drzewa, na których jest kilkanaście ich gniazd. Mimo że czaple gnieżdżą się w pobliżu jeziora, większość pokarmu zdobywają w Bugu. Rezerwat "Magazyn" jest rozległym bagnem z bogatą roślinnością torfowiskową. Kępy wysokich turzyc i grupy uschniętych drzew stojących w wodzie tworzą wspaniały krajobraz. Na tym dzikim i niedostępnym dla człowieka terenie gnieżdżą się żuraw i rzadko występujący bocian czarny.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego zakłada docelowo zakończenie procesu obejmowania ochroną prawną pozostałych terenów rezerwatu biosfery. Zgodnie z tymi ustaleniami przewiduje się:

Warunki klimatyczne

Średnia liczba godzin z odkrytą tarczą słoneczną w powiecie włodawskim wynosi 1680 - 1700. Są to wartości należące do najwyższych w kraju i znacznie przekraczają średnią normę nasłonecznienia, która np. dla uzdrowisk Europy Środkowo-Wschodniej wynosi 1500 godzin. Natomiast średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2° C. Co do średnich temperatur, to w lipcu we Włodawie wynosi 18° C, zaś średnia temperatura stycznia w tej stacji to -4,2° C. Sumy roczne opadów atmosferycznych powiatu mierzone we Włodawie - wynosi 537 mm (średnio mierzony opad roczny).

TOP