FORGOT YOUR DETAILS?

Zabytki Uhrusk

Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1551. Stała tu wówczas świątynia drewniana, wzniesiona staraniem ówczesnego starosty chełmskiego i jednoczesnie właścicierla Uhruska Mikołaja Uhrowieckiego. Około roku 1575 zamieniono świątynię na zbór ewangelicki przez kasztelana chełmskiego Mikołaja Sienickiego. Zwrócona katolikom około roku 1635 i odrestaurowana staraniem starosty chełmskiego Jana Tomasza Krzywczyckiego.
Po spaleniu około roku1675, wzniesiono obecną świątynię, którą ukończono w roku 1678, konsekrowano w 1725, w 1728 do nawy kościoła po stronie północnej dobudowano kaplicę jako mauzoleum rodzinne z fundacji Barbary z Podoskich Dłużewskiej.

Pierwotnie utrzymana w stylu póżnego renesansu, dopiero po kolejnym pożarze w roku 1804 i obrabowaniu w 1812, kościół gruntownie odrestaurowano w roku 1837 - w duchu późnego klasycyzmy, z podwyższeniem murów i zatarciu wcześniejszych cech stylowych. Z tego też czasu pochodzi fasada zachodnia kościoła.
Kolejne prace remontowo-budowlane przeprowadzono w roku 1949 i 1954 kiedy to kościół powiększono przez dobudowanie symetrycznie od południa drugiej zakrystii i kaplicy oraz od zachodu kruchty.
Wnętrze świątyni wypełnione wspaniałymi obrazami i rzeźbami. Na szczególną uwagę zasługują: obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w., również siedemnastowieczny obraz przedstawiający św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem.

W kościele znajdują się również rzeźby: Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i głowa św. Jana Chrzciciela - obie z XVII w., a także krucyfiks z XVIII w. wykonany w warsztacie wybitnego przedstawiciela środowiska lwowskiego w okresie rokoka, rzeźbiarza i architekta - Macieja Polejowskiego.
Przy kościele murowana dzwonnica z XIX w.

Cerkiew prawosławna p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

Cerkiew prawosławna p.w. Wniebowzięcia N.M.P., z I poł. XIX w.z ikonostasem. Cerkiew najprawdopodobniej usytuowana na terenie dawnego grodu, zapewne w pobliżu pierwotnej cerkwi katedralnej zbudowanej w roku 1220, przy której stał wówczas klasztor pod wezwaniem Św. Ducha. Kolejna cerkiew zbudowana około 1429 zapewne spalona, również spalona z roku 1661. Obecnie istniejąca zbudowana została w roku 1849, obok istniejacej wówczas drewnianej unickiej. Uszkodzona w czasie działań wojennych w roku 1914 i 1944, gruntownie restaurowana w latach 1920-1927. Klasycystyczno-bizantyjska, o elementach neoromańskich i neogotyckich. Murowana z cegły, otynkowana, dachy kryte blachą.

Wewnątrz piękny ikonostas z drugiej połowy XIX w., uzupełniony w roku 1860 obrazami z rozebranej cerkwi w Zbereżu, restaurowany w roku 1966. Barokowe zwieńczenie ikonostasu z pierwszej połowy XVIII w. pochodzi ze starej tutejszej cerkwi i stanowi trzy ikony ewangelistów: Jana, Mateusza i Marka malowane na desce. Feretrony o charakterze rokokowym z obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Michała Archanioła.

Cmentarz katolicki

Cmentarz katolicki z połowy XVIII wieku. W jego centralnej części jest kilka zabytkowych nagrobków, z których najstarszy z zachowanych nosi datę 1842 r. Jest też tam niedatowany, rodzinny grobowiec Kunickich, w którym spoczywają prochy Leona Kunickiego (1828 - 1883), posesora majątku Stulno, grafika i literata. W nowszej partii cmentarza umiejscowiona jest mogiła żołnierzy polskich 25 p.p. poległych dnia 28.08.1920 r. w stoczonej w okolicy bitwie z bolszewikami. Hutnicy z Nadbużanki ufundowali na ich grobie pomnik z czerwonego piaskowca.

Na cmentarzu rośnie grupa starodrzewiu, spośród którego dwie okazałe lipy drobnolistne zaliczone zostały do rzędu pomników przyrody. U wejścia na cmentarz pod koroną okazałego klonu - pomnik przyrody, stoi przykucnięta, pochylona ze starości, kapliczka domkowa z XIX wieku.

Cmentarz prawosławny

Cmentarz prawosławny (dawniej unicki), usytuowany jest w rejonie przysiółka Kobylice, przy drodze wiodącej do Woli Uhruskiej. Obiekt opuszczony, zaniedbany. Znajduje się na nim mogiła lotnika radzieckiego, który zginął w bitwie powietrznej stoczonej nad Uhruskiem z dnia 21.VII.

Pałac w Uhrusku

Resztówka majątku Niemirczów, obecnie siedziba Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Położony jest przy drodze wiodącej do Łukówka, obok toru kolejowego. Stoi tam murowany XIX-wieczny dwór utrzymany w stylu klasycystycznym, znacznie przekształcony po przebudowie dokonanej w latach 60-tych. Otacza go park spacerowy, znacznie przetrzebiony. W wyniku uzupełnień nasadzeniami uległa zatarciu pierwotna kompozycja przestrzenna.

TOP