FORGOT YOUR DETAILS?

Gmina Hanna

Dowiedz się o ciekawych miejscach w okolicy oraz historii gminy

Położona jest nad malowniczą rzeką Bug.

Urząd Gminy Hanna
22-220 Hanna
tel. (0-83) 379-80-16, 379-80-27, fax 379-80-03
e-mail hanna_g_s@woi.lublin.pl
Wójt: Grażyna Kowalik, tel. (0-83) 379-80-27

Gmina Hanna zajmuje obszar 139 km2, a zamieszkuje ją 3 900 osób. Położona jest nad rzeką Bug, stanowiącą granicę państwa. Głównym źródłem utrzymania ludności jest rolnictwo. Inwestowaniu na terenie gminy sprzyja niewielka odległość- zaledwie 6 km od przejęcia granicznego z Białorusią w Sławatyczach. Samorząd gminy stawia na wymianę przygraniczną oraz rozwój przemysłu rolno-spożywczego i agroturystyki.

Na terenie gminy znajduje się Bank Spółdzielczy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, posterunek Policji, Urząd Pocztowy, apteka, piekarnia, lecznica dla zwierząt. Gimnazjum, Szkoły

Podstawowe, GOKiS, WDK, Zakład Przemysłu Drzewnego, punkt sprzedaży produktów naftowych, punkty napraw samochodów, zabytkowe kościół i cerkwie, a także sklepy spożywcze i przemysłowe oraz kawiarnie.

Głównym źródłem utrzymania ludności jest rolnictwo. Inwestowaniu na terenie gminy sprzyja niewielka odległość - zaledwie 6 km od przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach. Samorząd gminy stawia na wymianę przygraniczną oraz rozwój przemysłu rolno-spożywczego i agroturystyki.

Turystyka

  • Drewniany kościół rzymskokatolicki p.w.św. Piotra i Pawła z lat 1739-42. wzniesiony jako cerkiew unicka.
  • Wewnątrz barokowe wyposażenie i polichromia z I poł. XVIII w. malowana na płótnie.
  • Drewniana dzwonnica - współczesna świątynia.
  • Murowana kapliczka z 1 791 roku z rokokowym krucyfiksem
  • Przy szosie do Włodawy stoi druga kapliczka drewniana z figurką św. Józefa z Dzieciątkiem z XVIIIw.
  • Na cmentarzu znajduje się kaplica ś. Anny z 1880 roku.
  • Jadąc w kierunku Dańc jest stary cmentarz z kamieniami narzutowymi ze starosłowiańskim napisem wykonanym cyrylicą.

Dołhobrody
Kościół katolicki wzniesiony w 1929 roku, część wyposażenia pochodzi z istniejącej tu dawniej cerkwi unickiej.

Janówka
Kapliczka prawosławna z 1936 roku z ikoną Matki Boskiej Kazańskiej w srebrnej i pozłacanej koszulce z 1848 roku. Przywieziona z Rosji w 1918 roku. Obok nowa cerkiew wzniesiona w latach 1997 - 2001.

Kuzawka
Tablica upamiętniająca miejsce, z którego w I 776 r. odpłynął na galerze do Gdańska Tadeusz Kościuszko udając się do Ameryki.

Lack
Dawna cerkiew prawosławna z 1895r. obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Bolesnej.

ROLNICTWO

W gminie Hanna dominują użytki rolne, a lasy to 16,9% powierzchni gminy. Grunty rolne to ponad 51,7% użytków rolnych, a pozostała część użytków rolnych to łąki i pastwiska (33%) oraz pozostałe ok. 4,2% Sady zajmują 0,1% powierzchni i ich udział jest stabilny. Wśród gmin powiatu włodawskiego gmina Hanna ma warunki sprzyjające hodowli bydła.

PRZYRODA

Wschodnia częśc gminy Hanna została włączona w 1990r. do Nadburzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i archeologicznych piaszczystych wydm. Wydmy kryją duże ilości krzemienia i ceramiki będącej pozostałością obozowiska z okresu paleolitu, mezolitu i wczesnego brązu (IXw-llw p.n.e.). Na terenie gminy znajdują się liczne pomniki przyrody: dęby szypułkowe, klon zwyczajny, lipa drobnolistna i jałowiec. Nadburzańskie łąki mają charakter dziki z dużą ilością ziół, dzięki czemu mają specyficzny zapach. Fauna gminy jest bardzo bogata. Najbardziej liczne są bociany oraz ptactwo wodne. Jastrzębie, sowy i kruki upodobały sobie lasy, a na polach można zobaczyć stada kuropatw, usłyszeć pieśń skowronka. W okolicach Dołhobród jest skupisko czapli siwej (50 gniazd). W lasach można spotkać sarny, lisy, zające a czasami dzika. W nadburzańskim pasie starorzeczy mają swoją kryjówkę wydry, piżmaki, kuny i łasice. Rzeka Bug wabi dużym bogactwem ryb: szczupaki, karasie, leszcze, okonie, liny i sumy.

TOP