FORGOT YOUR DETAILS?

Pozostałe miejscowości

Wola Uhruska

 • Drewniany wiatrak koźlak z XIX w.
 • Zabytkowy kościół i cerkiew
 • Kapliczka z ok. 1920 przy ul. 1-go Maja
 • Część budynku Zespołu Szkół z 1928 r.
 • Pomnik poświęcony poległym i pomordowanym żołnierzom Lotnego Oddziału AK "Nadbużanka" - Wola Uhruska, ul. 1-go Maja.
 • Pomnik poświęcony żołnierzom i ludności cywilnej poległym w czasie II wojny światowej- Wola Uhruska, ul. Parkowa (Dworzec PKP).

Stulno

Drewniany WIATRAK (koźlak) został wzniesiony XIX/XX w. Jest oszalowany, silnie zniszczony, z zachowanym pierwotnym mechanizmem drewnianym, nakryty dachem blaszanym, naczółkowym.

Zbereże

 • Murowana kapliczka rzymskokatolik upamiętniajaca bohaterskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego poległych tu z rąk UB-eckich zbrodniarzy, drugie miejsce czci pamięć tychże UB-ków którzy polegli w starciu z żołnierzami podziemia. Kapliczka z trzema XIX-wiecznymi ikonami pochodzacymi z cerkwi unickiej.
 • Grób UB-ków z Lublina.
 • Drewniane chaty wiejskie i zabudowania gospodarcze z pocz. XX w.
 • Pomnik poświęcony żołnierzom WIN Obwodu Włodawskiego.
 • Miejsce śmierci "Żelaznego" Edwarda Taraszkiewicza - 06.X.1951 r.

Żuków

 • Zabytkowa zabudowa wsi z początku XX w.
 • Dawna karczma z połowy XIX w., klasycystyczna.

Lack

Drewniana, o konstrukcji zrębowej dawna CERKIEW FILIALNA gr.-kat. p.w. bł. Jozafata bp została wzniesiona w 1795 r. (prawdopodobnie fundacja Radziwiłłów), restaurowana w 1842 r. Od 1919 r. jest kaplicą publiczną rzym.-kat. p.w. Matki Boskiej Bolesnej. W 1951 r. została gruntownie przebudowana. Posiada kwadratową nawę, węższe i niższe prostokątne prezbiterium od wsch. z zakrystią od pd., babiniec analogiczny od zach., połączony w 1951 r. z nawą w jedno wnętrze. Nawa i prezbiterium nakryte są dachami dwuspadowymi z sygnaturką nad fasadą. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX w.

Holeszów

Drewniany WIATRAK (koźlak) został zbudowany XIX/XX w. Jest oszalowany z zachowanym pierwotnym mechanizmem drewnianym, nakryty dachem naczółkowym, drewnianym, gontowym.

Osowa - gmina Hańsk

 • W okresie od 31.12.1863 do 01.01. 1864 r. w sąsiedztwie swi rozegrała się walka kilku oddziałów powstańczych z wojskiem zaborcy.
 • W latach 1940 - 1943 funkcjonował hitlerowski obóz pracy dla Żydów, pomnik pomordowanych więźniów.
 • W pobliżu wsi cmentarz z I wojny światowej.

Drewniane chaty wiejskie i zabudowania gospodarcze z drugiej połowy XIX i początku XX w.

Studnia - żuraw z drugiej połowy XIX w.

Kaplica p.w. Matki Boskiej Fatimskiej z drugiej połowy XX w.

Kuzawka

Drewniany WIATRAK (koźlak) został wzniesiony w XIX w. Jest oszalowany z zachowanym pierwotnym mechanizmem drewnianych, nakryty gontowym dachem naczółkowym. Tablica upamiętniająca miejsce, z którego w 1776 roku odpłynął na galerze do Gdańska Tadeusz Kościuszko, udając się do Ameryki.

Adampol

Dawny PAŁAC MYŚLIWSKI został wzniesiony w latach 1923-1927 wg proj. arch. Jana Koszczyca-Witkiewicza dla Zamoyskich, w których posiadaniu znajdował się do 1945 r. Obecnie mieści się tu Państwowe Sanatorium Przeciwgruźliczne. Jest budowlą eklektyczną, z cechami klasycyzmu rosyjskiego i elementami bizantyńskimi, zgrupowaną wokół czterobocznego dziedzińca. Do dekoracji wnętrza wykorzystano fragmenty wystroju rzeźbiarskiego i kamieniarki pałacu w Różance, który został zniszczony w czasie I wojny światowej. W skrzydle wsch. znajduje się m.in. trzynaście kapiteli korynckich z początku XVIII w., tablica fundacyjna znad pałacu głównego w Różance z datą 1716, kominek z ok. 1836 r., rzeźby klasycystyczne z XIX w. W kaplicy p.w. Matki Boskiej, w zach. skrzydle pałacu, w dwu oknach umieszczono witraże z ok. poł. XIII w.(uzupełnione), ze scenami z żywotu św. Szczepana, prawdopodobnie sprowadzone z Francji. W parku, na osi elewacji ogrodowej pałacu, znajduje się FIGURA Najświętszej Panny Marii Niepokalanego Poczęcia z 1858 r. Jest ona dziełem Konstantego Hegla i również została przeniesiona z Różanki. Od 1946 mieści tutaj sanatorium przeciwgruźlicze. W latach 1941 - 1943 w pobliżu pałacu istniał obóz pracy dla żydów (przeciętnie przebywało w nim 600 więźniów). Pomnik upamiętnia miejsce kilkakrotnych egzekucji żydów.

Hola

Drewniana o konstrukcji zrębowej DAWNA CERKIEW PARAFIALNA grecko-katolicka p.w. św. Praksedy Męczenniczki została zbudowana na miejscu wcześniejszej w latach 1846-47 wg proj. arch. powiatowego, z pozostawieniem babińca z 1803 r. W 1875 r. została zamieniona na prawosławną, a w 1878 r. przebudowana z dostawieniem nowego babińca. W 1941 r. w wyniku pożaru strop, szczyt i dach zostały zniszczone, odbudowane w zmienionej formie w latach 1943-44. Jest budowlą prostokątną, z wnętrzem salowym, krytym nowym stropem. Całość nakryta jest nowymi dachami pobitymi gontem.W cerkwi znajdują się m.in. ikonostas z 2. poł. XIX w. ze współczesnymi jemu obrazami, feretron z 1762 r., monstrancja z 1. poł. XVIII w. Cmentarz cerkiewny otoczony jest częściowo starym murem z kamienia polnego, w jego pd.-zach. narożu znajduje się drewniana, o konstrukcji zrębowej - DZWONNICA pochodzi z ok. 1900 r., jest kwadratowa, dwukondygnacjowa. - Dawny CMENTARZ gr.-kat. w 4. ćw. XIX w. został zamieniony na prawosławny, otoczony jest rowem i wałem z kamienia polnego, o narysie kwadratu. Na cmentarzu znajdują się liczne groby z ludowymi drewnianymi krzyżami, prawdopodobnie z XIX w. oraz drewniana, o konstrukcji zrębowej KAPLICA z XVIII/XIX w. Kilkakrotnie była restaurowana. Jest budowlą prostokątną, z podcieniem od frontu, na czterech słupach podtrzymujących trójkątny szczyt, nakrytą dachem dwuspadowym. Wewnątrz znajduje się ikona św. Praksedy Męczenniczki malowana na desce, prawdopodobnie z XVII w. w bardzo złym stanie zachowania. Znajduje się także niewielki SKANSEN gromadzący zabytki miejscowej kultury materialnej, stare chałupy i przedmioty codziennego użytku. Znajduje sie w nim WIATRAK "koźlak" z 1934 r.

Andrzejów - gmina Urszulin (Gród wzmiankowy w 1205)

Widoczne zarysy wałów i fos. Na terenie grodziska nie użytkowany cmentarz prawosławny. W pozostałościach parku aleja drzew - sosny wejmutki i świerka pospolitego. Osoliwość geologiczna - odsłonięcie piaskowców sarmackich najdalej wysunietych na północ.

Wola Wereszczyńska

Kościół parafialny p.w. Św. Izydora Oracza, murowany, wzniesiony w latach 1956 - 1962, staraniem ks. Bolesława Krzywca, zbudowany na miejscu cerkwi. W kościele znajduja się m.in. ołtarz główny wczesnobarokowy z polowy XVII w., przeniesiony z kościła w Parczewie, czterokolumnowy z bogatą dekoracją snycerską, tabernakulum z ok. Połowy XVIII w. z baldachimem, przeniesione z kościoła we Włodawie, dwa ołtarze boczne - ludowe z XIX wieku, przeniesione z Wisznic z obrazami z XVIII i XIX wieku.

W Woli Wereszczyńskiej można też zobaczyć coraz rzadsze w regionie zabytki, czyli wiartaki.

TOP