FORGOT YOUR DETAILS?

Gmina Hańsk

Dowiedz się o ciekawych miejscach w okolicy oraz historii gminy

Położona jest nad malowniczą rzeką Bug.

Urząd Gminy w Hańsku
22-235 Hańsk
tel. (0-82) 571-40-28, 571-40-29, fax 571-40-39
Wójt: Marek Kopieniak, tel. (0-82) 571-40-29

Gmina Hańsk leży w południowej części powiatu włodawskiego. Jej powierzchnia wynosi 179 km2. Połowę zajmują użytki rolne, a blisko 40% I Gmina liczy 4 330 mieszkańców. Odległośśc Hańska od Włodawy 25 km, a Lublina 75 km. Dominującym sektorem gospodarki gminy jest rolnictwo. Gmina posiada tereny i obiekty pod inwestycje usługowe i przemysłowe.
Gmina Hańsk położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubelskiego w powiecie włodawskim w rejonie fizjograficznym Polesie. Gmina Hańsk znajduje się na malowniczej trasie wiodącej z Lublina do Włodawy. W sezonie turystycznym przejeżdżają tędy całe rzesze turystów udających się do Okuninki nad Jezioro Białe, a także nad inne jeziora Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Na terenie gminy znajduje się w naturalnym stanie Bagno Bubnów włączone do Poleskiego Parku Narodowego. Dominuje tu kompleks torfowisk niskich, rzadka i chroniona roślinność, a także rezerwat żółwia błotnego.

Lasy stanowią 30% ogólnej powierzchni gminy, które wchodzą w obszar Poleskiego Parku Narodowego i Krajobrazowego Parku Sobiborskiego. Sieć osadniczą gminy Hańsk tworzy 26 miejscowości zorganizowanych w 16 sołectw. Rolę ośrodka gminnego, w którym zlokalizowane są władze gminne oraz główne punkty obsługi ludności pełni miejscowość Hańsk, położona w centralnej części gminy. Osadnictwo w gminie jest charakterystycznym osadnictwem gmin wschodnio-przygranicznych. Główne ośrodki sieci osadniczej rozlokowane są w większości wzdłuż dróg regionalnych (np. Hańsk, Kulczyn) lub większych zakładów pracy (Dubeczno).
W strukturze użytkowania gruntów dominują grunty rolne zajmujące łącznie ok. 50,8 % powierzchni gminy, w tym grunty orne - 24,4 %, łąki i pastwiska - 44,8 % oraz sady - 0,2 %. Gmina charakteryzuje się znacznym udziałem powierzchni leśnych wynoszącym ok. 38,5%. Do roku 2020 planuje się zwiększenie lesistości gminy o kolejne 1637 ha.

ROLNICTWO

Gmina Hańsk jest gminą o przeważającej funkcji rolniczej. Prawie 62 % ogółu ludności związana jest z rolnictwem, w tym prawie 52 % z rolnictwem indywidualnym. W 2003 r. na terenie gminy było 63 indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym aż 55,3 % zajmowały gospodarstwa o powierzchni od 7 do 20 ha, a 75,8 % gospodarstwa o powierzchni od 5 do 30 ha.
W strukturze zasiewów gospodarstw indywidualnych dominują: zboża (z dużą przewagą żyta) - 84,7 % ogólnej powierzchni zasiewów, ziemniaki - 11,6 % oraz rośliny pastewne-4,3 % (Powszechny spis rolny 1996).

Hodowlą zwierząt gospodarskich oprócz gospodarstw wielokierunkowych zajmują się trzy wyspecjalizowane gospodarstwa hodowlane: w Kulczynie i Krychowie - bezściołowa hodowla bydła oraz ferma drobiu w Hańsku. GOSPODARKA
Spośród 596 osób pracujących w 2003 roku w gospodarce narodowej (bez pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych i podmiotach gospodarczych zatrudniających mniej niż 5 osób) przeważają pracujący w przemyśle - 49 %, edukacji - 1 5 %, rolnictwie -13 % i administracji 7 %. Spośród 184 zarejestrowanych w 2003 roku podmiotów gospodarczych 149 to zakłady osób fizycznych. Wśród tych ostatnich (wg sekcji europejskiej klasyfikacji działalności) dominuje handel - 38 %, budownictwo - 1 7 %, rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo oraz działalność produkcyjna - po 11 %.

Największym zakładem przemysłowym na terenie gminy Hańsk jest Huta Szkła w Dubecznie zatrudniająca w 2000 roku około 300 osób. Zakład ten został zmodernizowany w latach 90-tych. Podstawowym nośnikiem energii jest obecnie gaz propan-butan, a ścieki odprowadzane są do miejscowej oczyszczalni ścieków.

AGROTURYSTYKA

Najbardziej wartościowe walory krajobrazowe, które nierozerwalnie związane są z cechami środowiska, zostały objęte formami ochrony prawnej. W gminie Hańsk istnieją tereny należące do Poleskiego Parku Narodowego (Bagno Bubnów -górna Włodawka) oraz Sobiborskiego Parku Krajobrazowego (środkowa Tarasienka). Szlaki turystyczne

Szlak Czerwony PPN Bagno Bubnów Serniawy - Bartoszycha -Wojciechów - Ku/czyn - Pikulawka-Zastawie. Długość trasy w granicach PPN i jego otuliny wynosi 13 km. W Wojciechowie jest zadaszenie turystyczne i wieża widokowa na Bagno Staw.

Szlak Niebieski - pojezierny. Włodawa - Orchówek - J.Białe - Luta -Dubeczno - Hańsk - Krychów - Wytyczno - Łowiszów - Pieszowola - Sosnowica - J. Białka - Orzechów Stary - Lejno - Zagłębocze - Załucze Stare - Kopina - Rezerwat wierszczów - Wereszczyn - Urszulin. Długość trasy wynosi 120,20 km

TOP